Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2021 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH

 

Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość netto (bez podatku od towarów i usług) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych.

Continue reading

Informacja

UWAGA
Uprzejmie informujemy Naszych klientów, że istnieje możliwość korzystania z pływalni również w następujących terminach:
Poniedziałek od godziny 14:45
Wtorek w godzinach 11:00-14:45
Czwartek-w godzinach 10:15-11:45
i od godziny 14:45
Piątek w godzinach 11:00-13:15
i od godziny 14:45

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym: konserwatora obiektów i urządzeń sportowych.

Miejsce pracy: ośrodek „Lewityn” ul. Bugaj 110 Pabianice

Od kandydata oczekujemy:

– wykształcenia zawodowego \ średniego-technicznego

– prawa jazdy kat.B

– dyscypliny w zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy

– dobrego stanu zdrowia i predyspozycji do wykonywania prac fizycznych głównie na powietrzu

– dyspozycyjności

– niekaralności

Mile widziane:

– uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji

– uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej, rębaka i rozdrabniarki do drewna

– uprawnienia do prowadzenia wózków platformowych

Główne obowiązki:

– konserwacja i bieżąca naprawa sprzętów i urządzeń,

– kontrola stanu zieleni i nasadzeń,

– obsługa maszyn  i urządzeń,

– prace porządkowe.

Wymagane dokumenty tj.: CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota- Roweckiego 3 ,pokój nr 65 lub na adres mailowy biuro@mosir.pabianice.pl do dnia 15.10.2021.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice, adres e-mail: biuro@mosir.pabianice.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mosir.pabianice.pl
  3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś/aś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, a także na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) art. 22 1 par. 1.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 6 miesięcy.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku elektronicznego przesłania dokumentów aplikacyjnych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia i cofnięcia zgody (w zakresie danych do których zgoda była wyrażona). Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na wskazane powyżej przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Ogłoszenie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego cz. dz. nr 217

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Grota Roweckiego 3
NIP: 731-203-00-32 REGON: 100999466

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości dz. nr 217, teren od ulicy Kilińskiego, o powierzchni
483 m2. Działka jest utwardzona kostką brukową. Na nieruchomości możliwe jest prowadzenie działalności usługowej o nieuciążliwym charakterze.

Grunt będący przedmiotem przetargu przeznaczony został do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 10 zł/m2. Do wylicytowanego czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami, doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie w wysokości równej średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w Monitorze Polskim.

Oferty w zaklejonych kopertach wraz z oświadczeniem o akceptacji wzoru umowy należy składać
w sekretariacie MOSiR znajdującym się w hotelu „Włókniarz” przy ul. Kilińskiego 34 w Pabianicach lub na adres mailowy: biuro@mosir.pabianice.pl

Termin złożenia ofert: do dnia 10 września 2021 r. do godz. 15:00

Termin otwarcia ofert: 13 września 2021 r. godz. 9:00.

Załącznik nr 1 do przetargu – wzór umowy

Załącznik nr 2 do przetargu – oświadczenie

Ogłoszenie o wynikach postępowania