Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK ZESPOŁU OBIEKTÓW HALA KOSZYKÓWKI – PŁYWALNIA

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne;
2. znajomość obsługi komputera, systemu Windows, pakietu Office;
3. wymagany staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołami ludzkimi.

Liczba miejsc: 1
1) podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu
2) miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH

I. OBOWIĄZKI PODSTAWOWE

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia należy:

1. Przestrzeganie przepisów prawa, regulaminu pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
2. Przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP i PPOŻ.
3. Wykonywanie zadań służbowych sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
4. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych o zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
5. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
6. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, zwierzchnikami, podwładnymi i pozostałymi pracownikami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
7. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
8. Sumienne i staranne wykonywanie poleceń wydawanych przez przełożonych.

II. OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE

Do obowiązków szczegółowych osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia należy w szczególności:

1. Kierowanie Zespołem Obiektów Rekreacyjno-Sportowych „Włókniarz” w skład którego wchodzą: Hala Koszykówki w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3 oraz Pływalnia w Pabianicach ul. Grota Roweckiego 3.
2. Zarządzanie i kontrolowanie rozliczeń finansowych kierowanych obiektów.
3. Współdziałanie i nadzorowanie działalności najemców prowadzących usługi w kierowanych obiektach, w zakresie określonym w zawartych umowach.
4. Przedkładanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach propozycji cen za usługi świadczone w kierowanych obiektach.
5. Przedkładanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach propozycji prac inwestycyjno – remontowych w kierowanych obiektach.
6. Przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw usług i robót budowlanych do i w kierowanych i nadzorowanych obiektach.
7. Przygotowywanie, nadzorowanie i udział w czynnościach odbiorowych wykonania prac inwestycyjno – remontowych w kierowanych obiektach.
8. Przedkładanie Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach propozycji zakupu sprzętu i wyposażenia.
9. Sporządzanie w określonych terminach projektów planu finansowego dochodów i wydatków kierowanych obiektów.
10. Sporządzanie sprawozdawczości określonej w stosownych przepisach.
11. Nadzorowanie, koordynowanie i kontrola pracowników, zatrudnionych w MOSiR na stanowiskach :
– ratownika
– mistrza
– majstra
– konserwatorów sprzętu sportowego
– pracowników zaplecza sportowego
12. Współpracowanie z pozostałymi kierownikami działów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach w sprawie racjonalnego wykorzystania sprzętu konserwacyjnego oraz innego sprzętu i urządzeń.
13. Nadzorowanie utrzymania czystości i porządku w kierowanych obiektach i na terenie przyległym do tych obiektów będącym w zarządzie lub we władaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
14. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach w sprawach związanych z okresowym badaniem wody na pływalni.
15. Przeprowadzenie wymaganych stosownymi przepisami okresowych przeglądów budynku hali koszykówki i budynku pływalni.
16. Prowadzenie „Książek Obiektu Budowlanego” dla budynku hali koszykówki i budynku pływalni.
17. Udzielanie podległym, nowozatrudnionym pracownikom wstępnego instruktażu bhp na stanowisku pracy.
18. Podejmowanie właściwych (zgodne z instrukcją) działań na okoliczność wypadku przy pracy.
19. Wykonywanie innych obowiązków i zadań przekazanych do realizacji przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach

III.ZAKRES UPRAWNIEŃ I UPOWAŻNIEŃ

Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia posiada uprawnienia i upoważnienia do:
1. Samodzielnego i bezpośredniego kierowania zespołem podległych pracowników .
2. Wydawania wiążących poleceń służbowych podległym pracownikom.
3. Wnioskowania o zatrudnienie bądź zwolnienie podległych pracowników.
4. Występowania z wnioskiem do Dyrektora MOSiR w sprawach nagradzania, premiowania i karania podległych pracowników.
5. Sporządzania planu urlopów dla podległych pracowników i udzielania im urlopów.
6. Korzystania z służbowego telefonu.
7. Uczestnictwa w kursach, szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymaganych na zajmowanym stanowisku.
8. Przedstawiania zwierzchnikowi propozycji cen za usługi świadczone w poszczególnych nadzorowanych obiektach.
9. Przedstawiania zwierzchnikowi propozycji prac inwestycyjno – remontowych w nadzorowanych obiektach oraz zakupu sprzętu i wyposażenia do tych obiektów.

IV. OBOWIĄZKI ZASTĘPOWANIA STANOWISKA PRACY
Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów ma obowiązek zastępowania pracowników wskazanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach podczas ich nieobecności w pracy.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
Osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika Zespołu Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zdań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VI. OFERTA KANDYDATA MUSI ZAWIERAĆ
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualnie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, ukończonych szkoleń,
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego na podobnych stanowiskach,
6) ewentualne kserokopie posiadanych referencji lub opinii,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w urzędzie albo kserokopia posiadanego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego odpowiedniego dokumentu równoważnego,
10) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 1-2 oraz 7-9 każdorazowo winny być opatrzone odręcznym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata na dokumentach dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

Miejsce składania lub przesyłania ofert:
Ofertę aplikacyjną wraz z dokumentami kandydat składa w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz oznaczeniem naboru w następujący sposób:
Nabór na stanowisko – Kierownik Zespołu Obiektów Hala Koszykówki – Pływalnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach.

Ofertę aplikacyjną należy złożyć osobiście w sekretariacie MOSiR w Pabianicach ul. Kilińskiego 34 (budynek hotelu „Włókniarz”) lub dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres MOSiR ul. Grota Roweckiego 3.

Termin składania ofert do dnia 2.11.2021 r.

VII. INFORMACJE DODATKOWE :

1) oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane,
2) w razie złożenia przez kandydata oferty aplikacyjnej osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenie do MOSiR w Pabianicach uważa się datę otrzymania tych dokumentów (datę wpływu do MOSiR w Pabianicach),
3) w treści oferty aplikacyjnej proszę podać numer telefonu do kontaktu,
4) osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną są zobowiązane do przedstawienia oryginałów dokumentów dołączonych do oferty aplikacyjnej,
5) w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego,
6) przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych w „Procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w MOSiR w Pabianicach”
7) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w MOSiR w Pabianicach zostaną dołączone do jego akt osobowych,
8) kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w komórce kadr najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego,
9) zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się wyłącznie z kandydatami, których aplikacje spełniły wymagania formalne,
10) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2020 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach przekroczył 6%.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice, adres e-mail: biuro@mosir.pabianice.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mosir.pabianice.pl
  3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś/aś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, a także na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) art. 22 1 par. 1.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 6 miesięcy.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku elektronicznego przesłania dokumentów aplikacyjnych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia i cofnięcia zgody (w zakresie danych do których zgoda była wyrażona). Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na wskazane powyżej przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Nabór na stanowisko kierownika Zespołu obiektów hala koszykówki – pływalnia.pdf

klauzula dla kandydatów do pracy.pdf

Informacja o naborze na stanowisko