Zapytanie ofertowe

Dodano: otwarcie ofert i wybór kontrahenta.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2021 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH

 Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość netto (bez podatku od towarów i usług) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych.

 

Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż i dostawa z  transportem własnym oleju opałowego w ilości minimalnej 18 000 litrów (maksimum 30 000 litrów) w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku do lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach – hala tenisowa.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

NIP: 731-203-00-32

DANE OGÓLNE:

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

 1. a) Olej opałowy będzie spełniał wymogi normy PN-C-96024,
 2. b) Realizacja umowy będzie przebiegała w sposób ciągły w trakcie wyznaczonego okresu, dostawy będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
 3. c) Dane fizykochemiczne oleju:

– gęstość w temperaturze 15°C- nie wyższa niż 860 kg/m³,

– wartość opałowa – nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

– temperatura zapłonu – nie niższa niż 56 °C,

– lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C – nie wyższa niż6,0 mm²/s

– temperatura płynięcia – nie wyższa niż -20°C

– pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej – nie więcej niż 0,3% (m/m)

– zawartość siarki – nie więcej niż 0,10% (m/m)

– zawartość wody – nie więcej niż 200 mg/kg,

– całkowita zawartość zanieczyszczeń stałych – nie więcej niż 24 mg/kg,

– pozostałość po spopieleniu – nie więcej niż 0,01 % (m/m),

– barwa – barwnik typu Solvent Red 164, (mg/litr) – czerwona lub barwnik typu Solvent Red 19, (mg/litr),

– znacznik Solvent Yellow 124, (mg/litr)

– Zamawiający informuje, że dostawy będą się odbywać sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w pełnym zakresie, bez prawa dochodzenia przez dostawcę regresu (odszkodowania) z tego tytuł.

 1. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
 2. Warunki finansowe rozliczeń:
  1. płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury,
  2. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: do 03.12.2021 r. do godziny 12:00
 4. Termin otwarcia ofert: 03.12.2021 r. o godzinie 13:00
 5. Ofertę należy przygotować według wzoru z załącznika nr 3 do zapytania. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta: sprzedaż i dostawa z transportem własnym oleju opałowego w ilości minimalnej 18 000 litrów (maksimum 30 000 litrów) w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku do lokalnej kotłowni olejowej zlokalizowanej przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach – hala tenisowa” w sekretariacie lub przesłać na adres mailowy biuro@mosir.pabianice.pl
 6. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie następował w oparciu o kryterium najniższej ceny – cena 100 %.
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Rafał Górny.
 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć: aktualny wydruk z CEiDG lub odpis z KRS (data wystawienia nie wcześniejsza niż 6 miesięcy od daty składania ofert) oraz aktualną koncesję na prowadzenie działalności – obrót paliwami ciekłymi.

 

 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami – w języku polskim – w formie pisemnej. Dopuszcza się inną formę porozumiewania się (poczta elektroniczna, faks) z zastrzeżeniem, że wszelkie oświadczenia i dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na piśmie. Adres poczty elektronicznej: biuro@mosir.pabianice.pl

 

 1. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone mu w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał

 

 1. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało doręczone mu w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał

Zapytanie ofertowe

oferta

Wzór umowy

Otwarcie ofert i wybór kontrahenta