Regulamin Pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI MOSiR PABIANICE

I. Część ogólna

1. Pływalnia MOSiR w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 jest ogólnodostępnym obiektem Pabianic, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

2. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli. Dni i godziny otwarcia pływalni podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym oraz na stronie internetowej www.mosir.pabianice.pl

3. Czas otwarcia pływalni może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od administratora pływalni (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie)

4. W skład pływalni wchodzi: kryta pływalnia i sauna fińska.

5. Przed wejściem na pływalnię należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.

6. Za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Pływalni odpowiadają ratownicy pływalni.

7. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z pływalni, może skutkować usunięciem z terenu pływalni.
8. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz: • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, • palenia papierosów oraz innych środków odurzających, • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, • używania sprzętu z elementami szklanymi oraz wszelkich artykułów w szklanych butelkach, • wprowadzania i przebywania zwierząt, • fotografowania i filmowania bez zgody Kierownika Obiektu lub Dyrektora MOSiR, • prowadzenia działalności zarobkowej bez zgody Dyrektora MOSiR.

9. Maksymalna dopuszczalna ilość osób przebywających jednocześnie w strefie pływalni wynosi 50 osób.

10. Na pływalni ustala się następujące sygnały ostrzegawcze: • pojedynczy sygnał gwizdkiem – zwróć uwagę na ratownika • podwójny sygnał gwizdkiem – ostrzeżenie • seria krótkich gwizdków – niebezpieczeństwo • sygnał z tuby dźwiękowej – alarm – bezwzględne opuszczenie basenów i płyty basenowej

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren przebieralni w okryciu wierzchnim i w butach, a na teren hali basenowej możliwe jest wejście wyłącznie w stroju kąpielowym
zgodnym z niniejszym regulaminem

12. Obiekt pływalni jest monitorowany w sposób ciągły

13. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu Pływalni.

II. Odpłatność

14. Opłata za korzystanie z pływalni pobierana jest z góry za 60 minut przebywania w strefie płatnej pływalni, według obowiązującego cennika. Za pobyt krótszy niż 60 minut opłata nie jest zwracana.

15. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu aktywacji transpondera przez kasjerkę do momentu zdania transpondera i ostatecznego rozliczenia się w kasie pływalni. Strefa suszenia włosów znajduje się w strefie płatnej.

16. Przy wyjściu za każdą przekroczoną w strefie płatnej minutę zostanie doliczona dopłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

III. Zasady korzystania z pływalni

17. Z pływalni mogą korzystać osoby posiadające ważny bilet wstępu.

18. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz w wodzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie i posiadających wykupiony bilet wstępu, a w przypadku grup zorganizowanych za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych lub opiekuna prawnego. Powyższa zasada obowiązuje również w stosunku do dzieci w wieku od 7 do 13 lat.

19. Osoby niepełnosprawne wymagające opieki mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie.

20. Na pływalnię zabrania się wstępu osobom: • nie posiadającym regulaminowego stroju kąpielowego, • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, • z otwartymi ranami, • których zachowanie stwarza zagrożenie dla otoczenia.

21. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia oraz kobiety w ciąży, powinny korzystać z pływalni i znajdujących się tam urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do aktualnego stanu zdrowia.

22. Przed wejściem do wody uczestników kąpieli obowiązuje umycie całego ciała mydłem pod natryskiem.

23. Obowiązującym strojem na pływalni jest: zmienione czyste obuwie basenowe, dla kobiet -jedno lub dwuczęściowy kostium kąpielowy, dla mężczyzn – kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni.

24. Zabrania się wchodzenia do wody w szortach, bermudach, kolarkach, spodenkach gimnastycznych. W kwestiach spornych decyduje personel Obiektu, który jest uprawniony do wezwania ochrony lub odpowiedniej służby (Straż Miejska, Policja) w celu usunięcia z obiektu osób niestosujących się do Regulaminu.

25. Dzieci nie kontrolujące potrzeb fizjologicznych mogą przebywać w wodzie w specjalnych pielucho-majtkach.

26. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurnego ratownika i instruktora prowadzącego zajęcia.

27. Uczestnikom kąpieli nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób, a w szczególności zabrania się: • wykonywania skoków do wody z brzegów basenu i słupków (skoki są dozwolone wyłącznie podczas zajęć zorganizowanych pod nadzorem instruktorów), • biegania, wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu, • wszczynania fałszywych alarmów, • pływania w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach lub innej biżuterii, • przebywania na płycie basenu w ubraniu wierzchnim, • palenia papierosów, picia napojów alkoholowych oraz spożywania kanapek i innych artykułów spożywczych w tym gumy do żucia i cukierków na terenie hali basenowej, • hałasowania, • siadania na linach torowych, • wchodzenia do wody z opatrunkami lub plastrami na ciele, • nurkowania ze sprzętem specjalistycznym, • zanieczyszczania wody basenowej, • niszczenia urządzeń i sprzętu, • pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci nie umiejących pływać.

IV. Zajęcia zorganizowane i pływanie rekreacyjne

28. Pływanie rekreacyjne może odbywać się wyłącznie w obecności ratowników na torach nie objętych rezerwacją.

29. Zajęcia zorganizowane na pływalni mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów pływania i ratowników wyłącznie na torach i w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.

30. Zajęcia zorganizowane odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, wg ustalonego rozkładu zajęć.

31. Zasady uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych określają odrębne regulaminy.

32. Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania zarówno dla grup zorganizowanych, jak i indywidualnej nauki pływania, prowadzić może wyłącznie instruktor MOSiR lub inne osoby fizyczne i prawne, wyłącznie za pisemną zgodą dyrektora MOSiR.  33. Instruktorzy prowadzący zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w obowiązującym stroju sportowym i czystym obuwiu basenowym.

34. Do udziału w zajęciach zorganizowanych i indywidualnej nauki pływania, wymagane jest pisemne oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych podpisane przez pełnoletniego uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego.

35. Wykupienie biletu wstępu na pływanie rekreacyjne jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z pływalni i znajdujących się w niej urządzeń.

36. W czasie pływania na torze obowiązuje ruch prawostronny.

37. Zabrania się pływania w poprzek basenu.

38. Tory Skrajne – przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi umiejącymi pływać oraz dla osób słabo pływających. Tory skrajne mogą być częściowo zarezerwowane na prowadzenie indywidualnej nauki pływania.

V. Nadzór i odpowiedzialność

39. Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialni są ratownicy, a w przypadku zajęć zorganizowanych, imprez lub zawodów sportowych także ich prowadzący lub organizatorzy.

40. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez Ratowników.

41. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu Ratownikowi.

42. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

43. Wszystkie przedmioty osobiste na czas pobytu na pływalni należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów pozostawionych poza szafką lub w szafce niezamkniętej MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.

44. Wszystkie przedmioty wartościowe: dokumenty, pieniądze, biżuterię, telefony, zegarki, sprzęt elektroniczny i inne cenne przedmioty należy złożyć w depozycie.

45. Za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralni lub innym miejscu niż depozyt, MOSiR nie ponosi odpowiedzialności przewidzianej w kodeksie cywilnym.

46. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń odpowiedzialność ponosi użytkownik, który dopuścił się wyrządzenia szkody, a w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic lub opiekun prawny.

47. Za zagubiony lub zniszczony pasek z elektronicznym transponderem obowiązuje opłata w wysokości 50 zł, którą uiszcza się w kasie.

48. Za zagubienie numerka do szatni obowiązuje opłata w wysokości 10 zł, którą uiszcza się w kasie.

49. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Obiektu lub Dyrektora MOSiR.

50. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MOSiR.

Dyrektor MOSiR
Piotr Adamski