Regulamin Kąpieliska Lewityn

Regulamin Kąpieliska „Lewityn”

na terenie MOSiR Pabianice, ul. Bugaj 110

Szanowni Goście,

poniższy regulamin został opracowany w celu bezpiecznego i przyjemnego korzystania z kąpieliska. Przebywanie na tym terenie oznacza zapoznanie się z nim i akceptację obowiązujących zasad.

1. Kąpielisko jest obiektem MOSiR Pabianice.

2. Kąpielisko jest otwarte od 16.06.2022 r. do 31.08.2022 r. w godz. 11.00 – 19.00

3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na kąpielisku i kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Kąpielisko jest strzeżone przez ratowników w wyznaczonej (bojami) strefie. Poza strefą jest niestrzeżone.

5. Kąpielisko jest strzeżone, a kąpiel dozwolona  gdy wywieszona jest biała flaga.

6. Kolory flag oznaczają :

  • biała – kąpiel dozwolona w ramach regulaminu i granic kąpieliska,
  • czerwona – zakaz kąpieli,
  • brak flagi – kąpielisko niestrzeżone – brak służby ratowniczej, zakaz  kąpieli,

7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy lub natychmiastowe powiadomienie ratowników.

8. Zabrania się :

a) wstępu osobom,  których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

b) sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska,

9. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.

10. Osoby przebywające na terenie kąpieliska obowiązane są stosować się do poleceń ratowników.

11. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

a) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami czerwonymi (głębokość do 1,2m.), jeśli nie umieją pływać,

b) przekraczać granicy strefy oznaczonej bojami żółtymi,

c) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie gdy wywieszona jest czerwona flaga,

d) zakłócać wypoczynku innych osób, popychać i wrzucać do wody,

e) wchodzić na podest i łódź ratowniczą, wprowadzać zwierząt  domowych i gospodarskich,

f) pływać na materacach, kołach i innym sprzęcie pneumatycznym poza strefą wyznaczoną bojami,

g) zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska oraz niszczyć  urządzeń i sprzętu,

12. Za przedmioty wartościowe pozostawione na kąpielisku ratownicy ani MOSiR nie ponoszą odpowiedzialności,

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z kąpieliska,

14. Osoby niszczące sprzęt ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.

15. Skargi i wnioski należy składać do kierownika obiektu „Lewityn”.

                                                                                     Regulamin zatwierdził

                                                                                 Dyrektor MOSiR Pabianice

                                                                                               Piotr Adamski