Regulamin korzystania z Wodnego Placu Zabaw

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/21

Dyrektora MOSiR z dnia 15.07.2021

Regulamin korzystania z Wodnego Placu Zabaw na terenie MOSiR Pabianice, ul. Bugaj 110

 

Szanowni Goście,

poniższy regulamin został opracowany w celu bezpiecznego i przyjemnego korzystania z Wodnego Placu Zabaw. Przebywanie na tym terenie oznacza zapoznanie się z nim i akceptację obowiązujących zasad.

 

 1. Wodny Plac Zabaw znajduje się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
 2. W skład Wodnego Placu Zabaw wchodzi niecka wodna oraz teren rekreacyjny wokół niej wraz z posadowionymi na nim budynkami i obiektami małej architektury.
 3. Wodny Plac Zabaw jest czynny codziennie w godzinach 11.00 – 19.00, przy sprzyjających warunkach pogodowych.
 4. Wodny Plac Zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 5. Wejście na teren i korzystanie z obiektów Wodnego Placu Zabaw jest bezpłatne.
 6. Osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw mają obowiązek stosowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie Wodnego Placu Zabaw.
 7. Użytkownicy korzystają z atrakcji Wodnego Placu Zabaw na własną odpowiedzialność. Wejście na teren obiektu jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem.
 8. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 9. Wejście na teren niecki dozwolone jest wyłącznie przez brodzik. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia z niecki poprzez inne miejsca.
 10. Osoby przebywające w niecce obowiązuje strój kąpielowy. Dzieci do 3 roku życia muszą korzystać z pieluch jednorazowych przeznaczonych do kąpieli; inne osoby korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych do kąpieli.
 11. Przed użytkowaniem Wodnego Placu Zabaw należy zdjąć biżuterię, zwłaszcza zegarki, bransoletki, pierścionki i inne ostre przedmioty.
 12. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:
 13. a) używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 14. b) skakania z innych obiektów na elementy Wodnego Placu Zabaw lub z jego elementów na inne obiekty,
 15. c) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
 16. d) wstępu osobom, którym stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
 17. e) wnoszenia przedmiotów ostrych i szklanych,
 18. f) przebywania w obuwiu, za wyjątkiem obuwia przeznaczonego do kąpieli,
 19. g) korzystania z Wodnego Placu Zabaw poza godzinami jego otwarcia,
 20. h) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających,
 21. i) spożywania pokarmów w bezpośrednim sąsiedztwie niecki kąpielowej,
 22. j) wprowadzania zwierząt i pojazdów,
 23. k) zanieczyszczania wody.
 24. Zabrania się korzystania z niecki osobom posiadającym otwarte rany, choroby skórne, zakaźne itp.
 25. Korzystający z szatni i toalet mają obowiązek noszenia obuwia.
 26. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zastrzega sobie prawo do zamknięcia Wodnego Placu Zabaw ze względu na złe warunki atmosferyczne, konieczne prace techniczne lub inne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z obiektu.
 27. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach. Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 28. Pracownicy mają prawo wezwać do opuszczenia Wodnego Placu Zabaw wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 29. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowanie nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 30. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun.
 31. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty stanowiące własność użytkowników pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie Wodnego Placu Zabaw.
 32. Rzeczy znalezione na terenie Wodnego Placu Zabaw należy przekazać pracownikom Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
 33. Za szkody materialne powstałe w skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.
 34. Obiekt Wodnego Placu Zabaw jest stale monitorowany.
 35. O wszelkich usterkach, uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania elementów itp., należy natychmiast powiadomić pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
 36. Skargi i wnioski należy zgłaszać Kierownikowi Obiektu „Lewityn”.
 37. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2019r.

 

 Regulamin zatwierdził

                                                                                         Dyrektor MOSiR Pabianice

                                                                                                 Piotr Adamski