Regulamin Hali Koszykówki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/22 Dyrektora MOSiR z dnia 10.10.2022 r.

 

Regulamin Hali Koszykówki – MOSiR Pabianice

 

 1. Część ogólna

 

 1. Hala koszykówki MOSiR w Pabianicach (zwana dalej halą) przy ul. Grota Roweckiego 3 jest ogólnodostępnym obiektem Pabianic, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, służącym do zaspokajania potrzeb klubów sportowych, instytucji i osób indywidualnych w zakresie organizacji zajęć sportowych, imprez sportowych i eventów.
 2. Hala jest czynna od poniedziałku do piątku od 6:30 do 21:30. W sobotę i niedzielę hala jest otwarta od godziny 10:00 do godz. 18:00. Dni i godziny otwarcia podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym.
 3. Czas otwarcia hali może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy (w szczególności: imprezy sportowe, święta, awarie)
 4. Przed wejściem na halę należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.
 5. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z hali, może skutkować usunięciem z terenu hali.

 

II  Korzystanie z hali

 

 1. Przebywanie na hali jest dopuszczalne tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, instruktora, pełnoletniego opiekuna lub za zgodą pracownika hali.
 2. 2. Prowadzący zajęcia na hali lub osoba wynajmująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób przebywających w hali oraz za powstałe tam oraz w szatniach uszkodzenia lub zniszczenia mienia.
 3. 3. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed i po zakończeniu zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia stanu hali.
 4. 4. Szatnie od momentu otrzymania klucza od pracownika hali są pod wyłącznym nadzorem nauczyciela, trenera lub osoby prowadzącej zajęcia.
 5. 5. W hali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 6. 6. Użytkownicy pomieszczeń pomocniczych typu szatnie, natryski oraz użytkownicy hali obowiązani są dbać o czystość oraz szanować urządzenia i sprzęt.
 7. 7. W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu, urządzeń sportowych lub innych elementów wyposażenia należy niezwłocznie poinformować pracownika MOSiR, a następnie Kierownika Obiektu.
 8. 8. Wejście na halę możliwe jest wyłącznie w obuwiu sportowym z kauczukową/gumową podeszwą.
 9. 9. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wyznaczonych godzin użytkowania hali.
 10. 10. Dyrektor MOSiR zastrzega sobie możliwość odwołania stałych zajęć w przypadku organizacji imprez, turniejów i

 

III  Postanowienia końcowe

 

 1. 1. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Obiektu lub Dyrektora MOSiR.
 2. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem każdorazowo decyzję podejmuje Dyrektor MOSiR.

 

Dyrektor MOSiR w Pabianicach

Piotr Adamski