Regulamin Hali Koszykówki

Regulamin Hali Koszykówki – MOSiR Pabianice

I. Część ogólna

1. Hala koszykówki MOSiR w Pabianicach (zwana dalej halą) przy ul. Grota Roweckiego 3 jest ogólnodostępnym obiektem Pabianic, zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, służącym do zaspokajania potrzeb klubów sportowych, instytucji i osób indywidualnych w zakresie organizacji zajęć sportowych, imprez sportowych i eventów.
2. Hala jest czynna od 6:30 do 21:30. Dni i godziny otwarcia podane są na tablicy ogłoszeń w holu głównym.
3. Czas otwarcia hali może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy (w szczególności: imprezy sportowe, święta, awarie)
4. Przed wejściem na halę należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień.
5. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z hali, może skutkować usunięciem z terenu hali.

II Korzystanie z hali

1. Przebywanie na hali jest dopuszczalne tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, instruktora, pełnoletniego opiekuna lub za zgodą pracownika hali.
2. Prowadzący zajęcia na hali lub osoba wynajmująca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo osób przebywających w hali oraz za powstałe tam oraz w szatniach uszkodzenia lub zniszczenia mienia.
3. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed i po zakończeniu zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia stanu hali.
4. Szatnie od momentu otrzymania klucza od pracownika hali są pod wyłącznym nadzorem nauczyciela, trenera lub osoby prowadzącej zajęcia.

5. W hali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
6. Użytkownicy pomieszczeń pomocniczych typu szatnie, natryski oraz użytkownicy hali obowiązani są dbać o czystość oraz szanować urządzenia i sprzęt.
7. W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu, urządzeń sportowych lub innych elementów wyposażenia należy niezwłocznie poinformować pracownika MOSiR, a następnie Kierownika Obiektu.
8. Wejście na halę możliwe jest wyłącznie w obuwiu sportowym z kauczukową/gumową podeszwą.
9. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wyznaczonych godzin użytkowania hali.
10. Dyrektor MOSiR zastrzega sobie możliwość odwołania stałych zajęć w przypadku organizacji imprez, turniejów i innych.

III Postanowienia końcowe

1. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Kierownika Obiektu lub Dyrektora MOSiR.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem każdorazowo decyzję podejmuje Dyrektor MOSiR.

Dyrektor MOSiR w Pabianicach
Piotr Adamski