Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

KLAUZULA INFORMACYJNA O MONITORINGU

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

informuję, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice, adres e-mail: biuro@mosir.pabianice.pl
  2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, tj. Pan Sylwester Krawczyk, z którym może się Pan/Pani skontaktować pod adresem e-mail: iod@mosir.pabianice.pl
  3. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz ochrony mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 5a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 222 Ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  4. Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres 15 dni.
  5. Odbiorcą danych będzie firma zajmująca się obsługą i serwisem systemu monitoringu. W przypadku naruszeń prawa odbiorcą zapisów zarejestrowanych przez monitoring będzie również Policja.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Zbieranie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu zgodnie ze wskazanymi podstawami prawnymi. Podanie danych jest konieczne do przebywania na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.