REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W PABIANICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO W PABIANICACH

 

§1.

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Pabianicach, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń Stadionu Miejskiego w Pabianicach, położonego przy ul. Grota Roweckiego 3, zwanego dalej „Stadionem” i obowiązuje na całym jego terenie.

 

§2.

 1. Stadion stanowi własność komunalną gminy Miasta Pabianice.
 2. Zarządcą Stadionu zwanym dalej „Zarządcą” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach.
 3. Stadion służy celom upowszechniania kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do których jest przygotowany i wyposażony, poprzez przeprowadzanie zawodów lub imprez sportowych i rekreacyjnych, treningów, uroczystości miejskich itp.

 

§3.

 1. Stadion jest dostępny codziennie od godziny 6:00 do godz. 22:00 z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Korzystanie ze Stadionu odbywa się w terminach ustalonych z Zarządcą.
 3. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać ze Stadionu wyłącznie pod opieką nauczyciela, instruktora lub trenera, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

 

§4.

 1. Osoby korzystające ze Stadionu zobowiązuje się do:
 • utrzymania czystości na terenie Stadionu;
 • zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie;
 • używania urządzeń, wyposażenia i sprzętu sportowego znajdującego się na Stadionie zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • przestrzegania przepisów bhp, p.poż, ewakuacyjnych i porządkowych;
 • porządkowania sprzętu sportowego po zakończeniu korzystania ze Stadionu,
 • przestrzegania zasad korzystania z bieżni stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. O wszystkich uszkodzeniach wyposażenia i urządzeń Stadionu oraz zaistniałych zagrożeniach należy niezwłocznie powiadomić Zarządcę.

 

§5.

 1. Organizator imprezy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz właściwą organizację, porządek i dyscyplinę podczas trwania imprezy. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności:
 • korzystanie ze Stadionu w czasie i zakresie uzgodnionym z Zarządcą;
 • respektowanie postanowień Regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;
 • sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprzętu, z którego będzie korzystał;
 • niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób zamierzających wnieść na teren Stadionu przedmioty wymienione w § 7 ust. 1;
 • usuwanie z terenu Stadionu osób nie stosujących się do postanowień Regulaminu, stanowiących zagrożenie dla porządku na Stadionie oraz dla zdrowia i życia uczestników imprezy;
 • niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia;
 • pokrycie wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą;
 • zapewnienie drożności wejść i wyjść ze Stadionu oraz dróg ewakuacyjnych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 1. Podczas imprez odpłatnych na Stadionie mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające ważny bilet wstępu lub inny dokument upoważniający do wzięcia udziału w imprezie, który należy okazać przy wejściu na Stadion na każde żądanie służb porządkowych powołanych przez organizatora imprezy.
 2. Decyzja o zwrocie środków za bilety niewykorzystane z różnych przyczyn podejmuje wyłącznie organizator imprezy.

 

§6.

Osoby korzystające ze Stadionu zobowiązane są do:

 • przestrzegania przepisów obowiązujących w niniejszym Regulaminie;
 • stosowania się do poleceń osób upoważnionych przez Zarządcę, policji, straży pożarnej, służb porządkowych itp.

 

§7.

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Stadionu następujących przedmiotów i materiałów:
 • niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski;
 • zbędnych przedmiotów, które mogłyby być użyte do rzucania i uderzania, np. kijów, drzewców, itp.;
 • opakowań i pojemników szklanych;
 • urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu;
 • innych przedmiotów, materiałów i urządzeń, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla korzystających ze Stadionu.
 1. Ponadto zabrania się:
 • wchodzenia i przebywania na obszary i do urządzeń oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych;
 • niszczenia wyposażenia i urządzeń Stadionu;
 • zanieczyszczanie terenu Stadionu;
 • wprowadzanie zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych oraz za wyjątkiem zwierząt biorących udział w organizowanych wystawach;
 • wjeżdżania na nawierzchnię boiska i bieżni rowerami, rolkami, hulajnogami i innymi pojazdami mechanicznymi oraz akumulatorowymi;
 • zastawiania bram wejściowych i wjazdowych, dróg ewakuacyjnych;
 • wchodzenia na obszary, które na imprezie nie są przeznaczone dla publiczności;
 • innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na Stadionie, bądź mogą doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

§8.

 1. Szkody i wypadki na Stadionie, zaistniałe w związku z imprezą należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi i Zarządcy.
 2. Za rzeczy pozostawione na Stadionie Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

 

§9.

Każda osoba znajdująca się na terenie Stadionu zobowiązana jest stosować się do Regulaminu.

 

Regulamin zatwierdził

Dyrektor MOSiR Pabianice

Piotr Adamski