REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI TENISOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI TENISOWEJ MOSIR PABIANICE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Hala tenisowa jest obiektem miejskim, administrowanym przez MOSiR Pabianice.
2. Hala tenisowa wraz z zapleczem towarzyszącym czynna jest od poniedziałku do niedzieli.
Godziny otwarcia udostępnione są na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej obiektu.
3. Każdy, kto przebywa na terenie hali, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
4. Korzystający z kortów w hali tenisowej oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego.

 

II. ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI I WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z KORTÓW

5. Hala tenisowa udostępniana jest Pabianickiemu Klubowi Tenisowemu, Wojewódzkiemu Związkowi Tenisowemu na treningi i imprezy sportowe oraz dla potrzeb tenisa rekreacyjnego.
6. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku, znajdującego się u kierownika Centrum Tenisowego.
7. Indywidualni użytkownicy hali tenisowej muszą posiadać aktualne bilety wstępu lub karnety wystawione na osobę uprawnioną przed wejściem na korty oraz zachować je do ewentualnej kontroli przeprowadzanej przez pracowników MOSiR jako osób do tego upoważnionych.
8. W przypadku niewykorzystania wykupionego biletu jednorazowego lub karnetu z uzasadnionych przyczyn, o sposobie ich wykorzystania decyduje kierownik Centrum Tenisowego.
a) odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 12 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych,
b) w przypadku trzykrotnego nieodwołania rezerwacji nie później niż na 12 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych nastąpi anulowanie stałej rezerwacji kortów tenisowych,
c) administrator obiektu uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.
9. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodów technicznych, organizacyjnych i porządkowych.
10. Cennik za korzystanie z kortów jest dostępny dla każdego użytkownika kortów na terenie hali tenisowej.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

11. Osoby korzystające z kortu zobowiązane są do przebywania wyłącznie na korcie wyznaczonym przez uprawnionego pracownika.
12. Zabrania się prowadzenia treningów na korytarzach i w holu.
13. Zajęcia grup zorganizowanych mogą odbywać się wyłącznie w obecności trenera-instruktora.
14. Na terenie hali tenisowej obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
15. Na korty tenisowe można wejść wyłącznie w obuwiu sportowym.
16. Na kortach nakazuje się zachowanie ciszy.
17. Korzystającym z hali tenisowej zawodnikom oraz widzom zabrania się powodować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności zakazuje się:
a) palenia papierosów,
b) spożywania alkoholu,
c) wnoszenia i używania przedmiotów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa,
d) wprowadzania zwierząt,
e) jazdy na rolkach, wrotkach,
f) jazdy na rowerach oraz innych pojazdach.
18. Kierownik Centrum Tenisowego lub uprawniony pracownik ma prawo kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy; w razie stwierdzenia istotnych uchybień porządkowych zakazać dalszego ich prowadzenia.
19. Osoby korzystające z treningów grupowych i indywidualni użytkownicy kortów mogą korzystać z szatni, znajdujących się na terenie obiektu. Kluczyk do szafki wydawany jest po uprzednim wniesieniu kaucji. Po oddaniu kluczyka następuje zwrot wpłaconej kaucji.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

20. Osoby niszczące sprzęt, urządzenia lub powodujące inne zniszczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za powstałe szkody. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonej szkody pracownikowi obiektu.
21. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub pozostawienie rzeczy w szczególności wartościowych, wniesionych na teren hali tenisowej z wyjątkiem tych pozostawionych w depozycie hali.
22. Za bezpieczeństwo korzystających z hali i przestrzeganie regulaminu hali odpowiedzialni są prowadzący zajęcia. W przypadku zajęć indywidualno-rekreacyjnych, odpowiedzialność za ewentualne wypadki ponosi osoba korzystająca z kortu.
23. Za organizację i przebieg zawodów i innych imprez masowych odpowiedzialność ponosi ich organizator.
24. Turnieje tenisowe rozgrywane są zgodnie z przepisami, regulaminami i komunikatami PZT, WZT, PKT w terminach zgodnych z kalendarzem imprez, ustalonym przez powyższe organizacje.
25. Kierownik Centrum Tenisowego zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do zmiany terminów oraz grafiku obłożenia hali, bez wypowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Wykonywanie zdjęć, używanie sprzętu wideo oraz nagrywanie dla radia i telewizji podczas turnieju jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem Centrum Tenisowego.
27. Skargi i wnioski należy składać kierownikowi Centrum Tenisowego lub Dyrektorowi MOSiR.
28. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin –załącznik do zarządzenia nr 4/14 Dyrektora MOSiR z dnia 22.05.2014 r. w sprawie korzystania z obiektów MOSiR przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3 95-200 Pabianice biuro@mosir.pabianice.pl tel. 48 (42) 212-10-57, 48 725 252 502, fax 48 ( 42 ) 212-10-54

Dyrektora MOSiR
Piotr Adamski