REGULAMIN POBYTU W HOTELU WŁÓKNIARZ

REGULAMIN POBYTU W HOTELU WŁÓKNIARZ**

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Włókniarz**, położonego w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 34, który jest obiektem hotelowym świadczącym usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja, mieszcząca się na parterze obiektu.
 3. Opłata pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu „z góry”.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 12:00 w dniu wyjazdu.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Hotelu Włókniarz** w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 6. W przypadku rezerwacji gwarantowanej pokoju i niestawiennictwa się do godz. 17:00 w dniu rezerwacji, Hotel Włókniarz zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa.
 7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości oraz podpisanie Karty Meldunkowej.
 8. Pokój w Hotelu Włókniarz wynajmowany jest na doby.
 9. W przypadku, gdy Gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 11. Zatrzymanie pokoju przez Gościa po godz. 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 12. Hotel Włókniarz** uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 13. Hotel Włókniarz** ma obowiązek zapewnić dochowanie tajemnicy informacji o Gościu.
 14. Hotel Włókniarz** zapewnia wymianę pościeli i ręczników co trzy dni lub na życzenie Gościa.
 15. Na życzenie Gościa, Hotel Włókniarz** w ramach pobytu świadczy następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowanie bagażu Gości przed rozpoczęciem doby pobytowej.
 16. Reklamacje związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz innymi warunkami pobytu można zgłaszać w recepcji Hotelu Włókniarz**. Ewentualne reklamacje nie mogą wpływać na terminy i wysokość płatności. Reklamacje będą rozpatrywane niezależnie, o czym Gość zostanie poinformowany ustnie bądź pisemnie.
 17. W przypadku wystąpienia szkody, Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję o tym fakcie.
 18. Odpowiedzialność Hotelu Włókniarz** z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona.
 19. Hotel Włókniarz** nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 20. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu Włókniarz**, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 21. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zamknąć krany instalacji wodociągowej oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 22. Za zagubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata 50 zł brutto.
 23. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 24. Palenie tytoniu w pokojach i na terenie Hotelu Włókniarz** jest zabronione. Opłata za dodatkowe czyszczenie i odświeżanie pokoju, polegające na usunięciu zapachu nikotynowego, wynosi 250 zł.
 25. W pokoju zabronione jest przechowywanie rzeczy niebezpiecznych i zabronionych prawem.
 26. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 27. W Hotelu Włókniarz** obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00-7:00.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia Hotelu Włókniarz**. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 29. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub mieniu innych Gości albo szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, w szczególności do zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia, o ile nie zostały uiszczone uprzednio, oraz opuszczenia terenu Hotelu.
 30. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, zostaną odesłane – zgodnie z dyspozycją Gościa – na koszt i adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji od Gościa przez 3 miesiące, przedmioty te przechodzą na rzecz Hotelu Włókniarz**.
 31. Dane osobowe Gości Hotelu Włókniarz** przetwarzane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. G. Roweckiego 3 w Pabianicach, w tym w szczególności dla celów meldunkowych oraz umieszczenia w bazie danych Hotelu Włókniarz**. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 32. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 33. Hotel Włókniarz**w ramach pobytu oddaje w prywatne użytkowanie na czas pobytu, a Gość przyjmuje na czas pobytu do własnego, osobistego użytku, odbiornik telewizyjny.
 34. Wprowadzanie zwierząt na teren Hotelu jest dopuszczalne wyłącznie za dodatkową opłatą i pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przy rezerwacji. Hotel Włókniarz** może nie wyrazić zgody na wprowadzenie zwierzęcia na teren obiektu, jeśli uzna, że może to spowodować zakłócenie spokojnego pobytu Gości lub funkcjonowanie Hotelu, lub naruszenie niniejszego regulaminu.
 35. Gość ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wprowadzone zwierzęta w Hotelu Włókniarz**.
 36. Ewentualne spory pomiędzy Gościem a Hotelem będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy wg miejsca położenia Hotelu Włókniarz**.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3 95-200 Pabianice biuro@mosir.pabianice.pl tel. 48 (42) 212-10-57, 48 725 252 502, fax 48 ( 42 ) 212-10-54