ZARZĄDZENIE NR 7/16

ZARZĄDZENIE NR 7/16 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 08.08.2016 r. w sprawie : lekcji nauki pływania na terenie pływalni krytej MOSiR

§ 1

Z dniem 1 września 2016 roku wprowadzam do cennika usług pływalni następujące usługi :
1. bilet instruktorski do prowadzenia indywidualnych lekcji nauki pływania
2. wynajem toru pływalni do prowadzenia grupowych lekcji nauki pływania

§ 2

Usługi skierowane są do osób posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia lekcji nauki/doskonalenia pływania.

§ 3

Zajęcia z nauki, doskonalenia pływania lub innych specjalistycznych zajęć w wodzie prowadzić mogą osoby fizyczne i prawne za pisemną zgodą Dyrektora Ośrodka.

§ 4

Warunki uzyskania zgody na prowadzenie lekcji nauki pływania na terenie pływalni krytej MOSiR :
1. przedłożenie :
– oryginałów i kopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia
– zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, NIP, Regon
– polisy ubezpieczeniowej OC
– oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności z tytułu ewentualności zaistnienia szkody na mieniu bądź osobie
– akceptacji regulaminów obowiązujących w obiekcie
2. podpisanie umowy określającej warunki uprawniające do zakupu biletu instruktorskiego
lub wynajmu toru pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem.