Zapytanie ofertowe

Dodano: otwarcie ofert i wybór kontrahenta.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2021 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH

 Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość netto (bez podatku od towarów i usług) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych.

Continue reading

Informacja

UWAGA
Uprzejmie informujemy Naszych klientów, że istnieje możliwość korzystania z pływalni również w następujących terminach:
Poniedziałek od godziny 14:45
Wtorek w godzinach 11:00-14:45
Czwartek-w godzinach 10:15-11:45
i od godziny 14:45
Piątek w godzinach 11:00-13:15
i od godziny 14:45

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym: konserwatora obiektów i urządzeń sportowych.

Miejsce pracy: ośrodek „Lewityn” ul. Bugaj 110 Pabianice

Od kandydata oczekujemy:

– wykształcenia zawodowego \ średniego-technicznego

– prawa jazdy kat.B

– dyscypliny w zachowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy

– dobrego stanu zdrowia i predyspozycji do wykonywania prac fizycznych głównie na powietrzu

– dyspozycyjności

– niekaralności

Mile widziane:

– uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji

– uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej, rębaka i rozdrabniarki do drewna

– uprawnienia do prowadzenia wózków platformowych

Główne obowiązki:

– konserwacja i bieżąca naprawa sprzętów i urządzeń,

– kontrola stanu zieleni i nasadzeń,

– obsługa maszyn  i urządzeń,

– prace porządkowe.

Wymagane dokumenty tj.: CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Grota- Roweckiego 3 ,pokój nr 65 lub na adres mailowy biuro@mosir.pabianice.pl do dnia 15.10.2021.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 3, 95-200 Pabianice, adres e-mail: biuro@mosir.pabianice.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mosir.pabianice.pl
  3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś/aś stosowną zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, a także na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z: Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) art. 22 1 par. 1.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji – przez 6 miesięcy.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w przypadku elektronicznego przesłania dokumentów aplikacyjnych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia i cofnięcia zgody (w zakresie danych do których zgoda była wyrażona). Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na wskazane powyżej przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.