Ogłoszenie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej położonej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego cz. dz. nr 217

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach
95-200 Pabianice ul. Grota Roweckiego 3
NIP: 731-203-00-32 REGON: 100999466

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości dz. nr 217, teren od ulicy Kilińskiego, o powierzchni
483 m2. Działka jest utwardzona kostką brukową. Na nieruchomości możliwe jest prowadzenie działalności usługowej o nieuciążliwym charakterze.

Grunt będący przedmiotem przetargu przeznaczony został do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 10 zł/m2. Do wylicytowanego czynszu zgodnie z obowiązującymi przepisami, doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie w wysokości równej średniorocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w Monitorze Polskim.

Oferty w zaklejonych kopertach wraz z oświadczeniem o akceptacji wzoru umowy należy składać
w sekretariacie MOSiR znajdującym się w hotelu „Włókniarz” przy ul. Kilińskiego 34 w Pabianicach lub na adres mailowy: biuro@mosir.pabianice.pl

Termin złożenia ofert: do dnia 10 września 2021 r. do godz. 15:00

Termin otwarcia ofert: 13 września 2021 r. godz. 9:00.

Załącznik nr 1 do przetargu – wzór umowy

Załącznik nr 2 do przetargu – oświadczenie

Ogłoszenie o wynikach postępowania

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
do pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach,
ul. Grota-Roweckiego 3 na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista do spraw administracyjnych


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuje, że w wyniku
przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
specjalisty do spraw administracyjnych w MOSiR Pabianice została wybrana Pani


Izabela Maciejewska zamieszkała w Pabianicach

UZASADNIENIE: Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W wyniku
przeprowadzonej rozmowy spełniła niezbędne wymagania potrzebne do pracy na
stanowisku specjalisty do spraw administracyjnych.

Dyrektor MOSiR
mgr Piotr Adamski

Informacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuje, że od dnia 12.06.2021 w godzinach 11.00-19.00 czynny będzie wodny plac zabaw zlokalizowany w ośrodku „Lewityn” przy ul. Bugaj 110. Od dnia 15.06.2021 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/354/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 maja 2021 roku rozpoczyna się sezon kąpielowy i kąpielisko będzie czynne codziennie w godzinach 11.00 – 19.00.

ZAPRASZAMY !!!

Informacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach informuje, że w dniach 03.06.2021 do 06.06.2021 przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego będzie czynna w godzinach 11.00-19.00.

ZAPRASZAMY !!!